Disclamer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.zipzoo.nl en subdomeinen van zipzoo.nl

Algemeen
ZipZoo is een artikel portaal ter ondersteuning van online marketingactiviteiten. ZipZoo is niet betrokken bij transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan ZipZoo geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid en de legaliteit van geadverteerde en beschreven producten en diensten.

Betrekking tot inhoud
ZipZoo heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van de adverteerder of gebruiker. ZipZoo behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers (zonder opgaaf van reden) uit te sluiten van haar systeem indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wetgeving, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van ZipZoo om rechtsmaatregelen te nemen en/of de desbetreffende artikelen te verwijderen, verhuizen, of aan te passen.

De informatie die door ZipZoo zelf op adverterende websites is geplaatst, wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is ZipZoo niet aansprakelijk voor daarin eventuele onjuistheden of onvolledigheden. ZipZoo is niet aansprakelijk voor indirecte en/of directe schade aan adverteerders of gebruikers op de adverterende websites.

Bij overtreden van een of meerdere gebruikersvoorwaarden van ZipZoo kan leiden tot:
– Verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief.
– Schorsing van een gebruikers-account.
– Beperken van functionaliteiten.

Voorbeelden van overtredingen van de gebruiksvoorwaarden en/of de beleidsregels zijn:
– Advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst.
– Advertenties die dubbel zijn geplaatst.
– Keywordspam (herhalen of opsommen van dezelfde woorden).
– Advertenties welke niet in de voorkeurstaal zijn geschreven.
– Plaatsen van scripts of afbeeldingen.
– Plaatsen van erotische, kwetsende, gok, medicijnen of illegale teksten.
– Advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden.
– Advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendom)rechten van derden.
– Gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers.
– Gebruikers over wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze gebruiksvoorwaarden en/of de beleidsregels handelen.

Aantal deelnemende websites
Het aantal artikel domeinen welke via ZipZoo wordt aangeboden, kan variëren zijn. ZipZoo behoudt zich het recht voor artikel domeinen uit haar systeem te verwijderen of aan te modificeren.

Overmacht en storingen
Bij technisch onderhoud op onze servers of andere reden waardoor het artikelportaal niet beschikbaar is, wordt geen restitutie aan de adverteerder of gebruiker verleend.

Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen ZipZoo en de adverteerder/gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, welke niet in goed overleg opgelost kunnen worden, zullen voorgelegd worden aan een Nederlandse bevoegde rechter.

ZipZoo
Back to top